دیدن شوربا به خواب كه با گوشت گوسفند پخته باشند و خوش طعم است، دلیل منفعت باشد. اگر به خلاف این بیند، تاویلش به خلاف بود. جابر مغربی گوید : دیدن شوربا چون با گوشت لطیف پخته باشند، دلیل فائده بود. اگر به گوشت غلیظ پخته باشند، دلیل غم و اندوه است. منوچهر مطیعی تهرانی  – ادامه تعبیر خواب شوربا…

فال تاروت اندروید