محمد بن سیرین گوید : اگر به خواب بیند كه شهری شد، دلیل است دینش قوی گردد و به مراد برسد. اگر بیند كه از شهر بیرون یا بیرونش كردند، تاویل به خلاف این باشد. اگر بیند كه از شهر به شهری رفت، دلیل است زن را طلاق دهد و زن شوهر دیگر كند. اگر  – ادامه تعبیر خواب شهر…

طالع بینی باستان