اگر به خواب بیند در شهرستانی شد، دلیل است دینش قوی شود و عاقبتش محمود بود. اگر دید به شهرستانی رفت و ایمن نشست، دلیل كه به خدمت پادشاه رود و منفعت یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن شهرستان به خواب بر هفت وجه است. اول: پادشاه. دوم: رئیس. سوم: قوت دین. چهارم:  – ادامه تعبیر خواب شهرستان…

فال تاروت اندروید