آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید فردی مشهور هستید ، نشانة آن است كه امیدهای شما به یأس تبدیل می گردد . ۲ـ دیدن اشخاص مشهور در خواب ، علامت آن است كه از گمنامی به افتخار و شهرت می رسید .

فال تاروت اندروید