شهد با موم، تاویل از میراث بود یا غنیمت حلال. اگر بیند كه شهد داشت، دلیل كه به قدر آن علم حاصل كند. اگر بیند از آن شهد به مردم می داد، دلیل كه خلق از علم او بهره مند گردند. اگر به خلاف این بیند، تاویل به خلاف این بود. گویند دیدن شهد به  – ادامه تعبیر خواب شهد…

طالع بینی باستان