محمد بن سیرین گوید : اگر در خواب بیند كه شهادت می آورد و بیننده مصلح بود، دلیل است با شهادت از دنیا برود. اگر مفسد بود، دلیل كه ازگناه توبه كند. اگر مشرك بیند مسلمان شود.

نرم افزار محاسبه سن