محمدبن سيرين گويد: خوردن انجير درخواب اگر وقتش بود. اگر بي وقت بد بود اگر بيند انجير همي خويد و يا جمع مي كرد يا كسي بدو بخشيد، دليل است كه غم و اندوه بدو رسد و باشد كه كاري كند كه از آن پشمياني خورد.   ابراهيم كرماني گويد: انجير زرد به خواب ديدن  – ادامه تعبیر خواب انجير…

نرم افزار مدت تماس