لوک اویتنهاو می گوید : تقلید کردن : نیک بختی در امور کاری آنلی بیتون می‏گوید: تقلید کردن در خواب، علامت آن است که مرتکب اشتباهی می‏شوید.

نرم افزار مدت تماس