اچ میلر می‏گوید: ترقه بازی در خواب، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.

نرم افزار مدت تماس