آنلي بيتون مى‏گويد: ۱ـ ديدن بوقلمون در خواب ، علامت آن است كه از حرفة خود منفعتي بسيار به دست خواهيد آورد . ۲ـ اگر خواب ببينيد تعدادي بوقلمون براي فروختن به بازار مي بريد ، علامت آن است كه زندگي شما به سمت آسودگي و آرامش پيش خواهد رفت . ۳ـ ديدن بوقلمون بيمار  – ادامه تعبیر خواب بوقلمون…

فال تاروت اندروید