محمد بن سيرين گويد: بوتيمار به خواب، روزي است. اگر بيند بوتيمار رابگرفت، دليل كه به قدر آن از زن مال و روزي يابد. اگر ديد بوتيمار را بكشت و از گوشت وي بخورد، دليل كه به قدر آن از مال زن بخورد. ابراهيم كرماني گويد: بوتيمار درخواب بزرگي است. اگر بيند بوتيمار را بگرفت  – ادامه تعبیر خواب بوتيمار…

فال تاروت اندروید