درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب يك بسته : يك دعوت مهم در آينده نزديك از شما خواهد شد . يك بسته كاه : اوقات سختي را خواهيد گذارند . يك بسته توتون : اطلاعات اشتباه به شما مي دهند كه نبايد باعث آشفتگي شما شوند . يك بسته لباس : خبرهاي خوش يك  – ادامه تعبیر خواب بسته…

نرم افزار محاسبه سن