در خواب، دليل بر هيبت مرد كند. اگر بيند كسي بروت او را به مقراض بياراست، به تاويل نيكو بود واو را مضرت نرسد. اگر بيند بروت او را وقت پيراستن از تن بپريد، دليل نقصان هيبت مرد است. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند بروت او دراز شده، دليل كه او قوتي بود. اگر بيند  – ادامه تعبیر خواب بروت…

طالع بینی باستان