ليلا برايت می‏گويد: اگر خواب ببينيد كه دست به باروت زده‏ايد، به اين معنا است كه كارهايى انجام مى‏دهيد كه برايتان بسيار خطرناك است. ديدن باروت در خواب، بيانگر آن است در انجام كارهايى كه به زودى قصد انجامش را داريد براى خود شريك نگيريد.   درکتاب سرزمين روياها آمده است : شما باروت داريد  – ادامه تعبیر خواب باروت…

فال تاروت اندروید