روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

خواب باد

باد و بوران

يوسف نبی عليه السلام گويد: ديدن باد سخت بيگانه باشد   آنلی بيتون می‏گويد: مشاهده‏ى باد و بوران شديد در خواب، بيانگر آن است كه كارهايى انجام مى‏دهيد كه در به ثمر رسيدن آن دچار شك و ترديد شده‏ايد. ديدن باد و بوران شديد در خواب ، نشانة دست زدن به كاري دشوار و نوميد  – ادامه تعبیر خواب باد و بوران…

طالع بینی باستان

باد مغرب

درکتاب سرزمين روياها آمده است : باد ملايمي كه از مغرب مي وزد : يك مرد بي ادب به شما توهين خواهد كرد. شما در جنگل هستيد و بادملايمي از مغرب مي وزد : فروتني و سادگي شما آشكارا است.

فال تاروت اندروید

باد رها کردن

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه در ميان مجمع مردمان باد رها كرد، چنانكه مردمان آواز آن را بشنيدند، دليل كه سخني زشت گويد كه مردم بر وي افسوس كنند و به سبب آن در ميان مردمان رسوا شود. اگر بيند كه باد نرم رها كرد و آواز آن را بشنيدند، تاويلش به خلاف  – ادامه تعبیر خواب باد رها کردن…

نرم افزار محاسبه سن

بادوزيدن

محمد بن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه باد سخت همي جست، دليل كه مردم آن ديار را بيم و ترس بود. اگر بيند كه باد چنان سخت بود كه درختان راهمي كند و خرابي كرد، دليل است كه اهل آن ديار رابلا ومصيبت از علت طاعون و سرخجه و مانند اين رسد.   ابراهيم  – ادامه تعبیر خواب بادوزيدن…

نرم افزار مدت تماس

باد

منوچهر مطيعی تهرانی گويد : باد انواع و جهات مختلف دارد که هر يک داراي تعبيري خاص است.   علامه مجلسی ( ره) گويد: اگر ديديد بر باد نشسته ايد عزيز و کامياب مي شويد.   محمد بن سيرين گويد: معتقد است که اگر در خواب ديديد باد شما را از جائي ديگر مي برد  – ادامه تعبیر خواب باد…

نرم افزار محاسبه سن