آنلی بيتون میگويد: اگر در خواب ببينيد كه در دادگاه، به يك قاضى اهانت مى‏كنيد، بيانگر بى‏دقتى در انجام كارها است. اگر در خواب كسى به شما اهانت كرد، به اين معنا است كارى انجام مى‏دهيد كه به شما احترام مى‏گذارند.   اچ ميلر می‏گويد: اگر در خواب ببينيد فرد اهانت كننده يك بچه است،  – ادامه تعبیر خواب اهانت…

نرم افزار محاسبه سن