روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

خواب انداختن

انداختن مردم

محمد بن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه كسي را بينداخت، دليل كه بر خصم چيره شود. اگر بيند كه كسي او را بينداخت، دليل كه خصم بر وي چيره گردد. اگر بيند كه بر كسي سنگ انداخت، دليل كند كه سخن سخت به كسي گويد و بعضي از معبران گفته اند كه، دليل آن  – ادامه تعبیر خواب انداختن مردم…

نرم افزار محاسبه سن

انداختن

اسماعيل بن اشعث گويد: اگر بيند به طرفش سنگ انداختن بيم آن مي رود بيم آن مي رود به زنا وگناه متهم کنند اگر بيند کسي شکريا بادام يا قند به طرفش انداخت چنانچه آن شخص سرشناس باشد به خواب بين چيزي عطا مي کند واگربيند ناشناس شکريا بادام يا قند انداخت جايزه وعطائي نصيب  – ادامه تعبیر خواب انداختن…

فال تاروت اندروید