حضرت دانيال گويد: اصل انار به خواب مال است. ليكن به قدر همت مردم خاصه كه به وقت خود بود. اگر نه به وقت خود بود بد بود. اگر بيند انار از درخت ببريد و بخورد، دليل كه از زني صاحب جمال منفعت يابد.   محمدبن سيرين گويد: اگر انار شيرين به خواب بيند، مال  – ادامه تعبیر خواب انار…

طالع بینی باستان