آنلي بيتون میگويد: ۱ـ اگر خواب ببينيد النگويي در دست داريد كه دوست يا نامزد شما هديه داده است ، نشانة آن است كه در آينده اي نزديك ازدواج خواهيد كرد . ۲ـ اگر دختري در خواب النگوي خود را گم كند ، در آينده با زيانها و مشكلات فراواني روبرو مي شود . ۳ـ  – ادامه تعبیر خواب النگو…

فال تاروت اندروید