لوک اويتنهاو مي گويد : اقيانوس : سفري بزرگ   آنلي بيتون می‏گويد: ۱ـ ديدن اقيانوس آرام در خواب ، براي ملوانان نشانة سفرهايي سود آور و دلپذير است . براي تجار نشانة دادوستد هايي پر منفعت است ، براي جوانان نشانة وصال و يافتن همسري زيبا است. ۲ـ اگر در خواب اقيانوس را از  – ادامه تعبیر خواب اقيانوس…

فال تاروت اندروید