درکتاب سرزمين روياها آمده است : لباسها را اطو مي كنيد : رقيبانتان براي شما دردسر جور مي كنند. لباسهاي يك مرد را اطو مي كنيد : يك عشق بزرگ و يك كانون خانوادگي آسوده لباسهاي زنانه را اطو مي كنيد : مشاجره با شوهر ملحفه اطو مي كنيد : نبايد در حال حاضر پايبند  – ادامه تعبیر خواب اطو کردن…

نرم افزار محاسبه سن