حضرت دانيال گويد: اگر كسي درخواب بيند قي كرد و آسان برمي آمد، دليل كه از معصيت توبه كند. اگر قي نتوانست كرد، دليل كه زياني به وي رسد و بعضي مي گويند، دليل معصيت است و زيان مال باشد.   محمدبن سيرين گويد: اگر بيند قي كرد و خون برآمد، دليل زيان است.    – ادامه تعبیر خواب استفراغ…

نرم افزار محاسبه سن