روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

خواب ازدواج

ازدواج با افراد کشور ديگر

آنلي بيتون میگويد: ۱ـ اگر خواب ببينيد با فردي خارجي ازدواج مي كنيد ، نشانة آن است كه با ديگران به دعوا ومشاجره خواهيد پرداخت .

طالع بینی باستان

ازدواج

لوک اويتنهاو مي گويد : ازدواج -عروسي : رسيدن به هدف ازدواج کردن : سود ، خوشبختي ، در برخي موارد ميتواند به معناي اختلافات نيز باشد ديدن شوهر : اميدهاي واهي ديدن زن : در آمد خوب و پشت سرگذاشتن يک موقعيت مشکل به خير و خوشي     محمدبن سيرين گويد: اگر بيند  – ادامه تعبیر خواب ازدواج…

نرم افزار محاسبه سن