لوک اويتنهاو مي گويد : بلند : افتخار کوتاه : ضرر گشاد : خشم

فال تاروت اندروید