روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

خوابم را معني کن

آب چشمه

لوک اويتنهاو مي گويد : آبي که از زمين ميجوشد : يک خوشحالي غيرمنتظره   جابر مغربي گويد: ديدن آب چشمه دليل بر عمر بيننده خواب است بسته به مقدار آبي که در آن چشمه بيند مخصوصا وقتي دستش را در آب فرو ببرد بعضي از معبران گويند: چون آب چشمه ايستاده بود به تاويل،  – ادامه تعبیر خواب آب چشمه…

فال تاروت اندروید

آب جوش

لوک اويتنهاو مي گويد : آب جوش : دعوا و دشمني   منوچهر مطيعي تهراني گويد: جوشاندن آب فتنه انگيزي است. سماور پر از آب جوش همسر بد خلق و خشمگين است.

نرم افزار مدت تماس