روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

حضرت دانیال

آزاد شدن

حضرت دانيال گويد: اگر كسي بيند كه آزاد شد، يا كسي او را آزاد كرد، دليل كند كه اگر بيمار بود، شفا يابد و اگر وام دار بود، وامش گذارده شود و اگر حج نكرده باشد، بگذارد و اگر بنده بود، آزاد شود و اگر گناهكار بود، توبه كند و اگر غمگين بود شادمان شود  – ادامه تعبیر خواب آزاد شدن…

نرم افزار محاسبه سن

آبياري

حضرت دانيال گويد: آب دادن باغ و كشت، از جوي ها و رودها، دليل كند بر مال و رستگاري از غم و اندوه

فال تاروت اندروید

آب دادن

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه بي بها آب به مردم همي داد، دليل كند كه در دنيا و آخرت خير او به مردم برسد و جايگاه خراب آبادان كند.   حضرت دانيال گويد: آب دادن مردمان را،دليل كند بر دين و ديانت و كردارهاي نيك و پسنديده

طالع بینی باستان