لوک اویتنهاو می گوید : حشرات دیدن : ضرر نیش خوردن از حشرات : دوستتان به شما خیانت خواهد کرد آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ دیدن حشرات در خواب ، علامت بیماری مسری است و نزدیک شدن دشمنان . ۲ـ اگر دختری در خواب حشرات را ببیند ، نشانة سختی و ناراحتی است . اما اگر  – ادامه تعبیر خواب حشرات…

نرم افزار مدت تماس