ليلا برايت میگويد: اگر در خواب جمعيت زيادى را در حال ازدحام بينيد، نشانه‏ى موفقيت در انجام كارهايتان می‏باشيد.

طالع بینی باستان