لوک اویتنهاو می گوید : جعبه پر : کامیابی خالی : مشکلات جعبه را حمل کردن : سعی و کوشش نا خوشایند آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ باز کردن جعبه در خواب ، نشانة کسب ثروت بسیار و سفرهای مطلوب به مناطق دوردست است . ۲ـ اگر خواب ببینید ، داخل جعبه ای پر از پول  – ادامه تعبیر خواب جعبه…

فال تاروت اندروید