آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ دیدن جشنی در خواب ، نشانة آن است که برای شادمانی شما نقشه هایی خواهند کشید . ۲ـ اگر خواب ببینید در جشنی نظم و مدیریت خوبی حکمفرمانیست ، علامت آن است که در اثر بی دقتی کسی بیمار خواهد شد و مشاجراتی ناخوشایند در خواهد گرفت . ۳ـ اگر خواب  – ادامه تعبیر خواب جشن…

فال تاروت اندروید