آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر زنی خواب ببیند جایی را جارو می کند ، نشانة آن است که همسرش او را عزیز خواهد داشت و فرزندان از محیط گرم خانواده لذت خواهند برد . ۲ـ اگر خواب ببینید اتاقها باید جارو شوند اما شما تا آن هنگام از نظافت آنها صرف نظر کرده اید ،  – ادامه تعبیر خواب جارو کردن…

فال تاروت اندروید