آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر زنی خواب ببیند با ثروتی افسانه ای زندگی می کند ، علامت آن است که مدتی با شکوه و آسایش فراوان زندگی خواهد کرد ولی بعد از سپری شدن این ایام زندگیش با فقر و تنگدستی خواهد گذشت . ۲ـ اگر دختری خواب ببیند در سایة ثروت و آسایشی واقعی  – ادامه تعبیر خواب ثروت…

طالع بینی باستان