لیلا برایت می‏گوید: تنبلی در خواب، نشان‏دهنده‏ی بیماری است که باید بیشتر مراقب خود باشید. آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر در خواب احساس کنید کارها را به کندی و با تنبلی انجام می دهید ، نشانة آن است که در برنامه ریزی های خود مرتکب اشتباهی می شوید و نتایج کارها شما را مأیوس می  – ادامه تعبیر خواب تنبل…

طالع بینی باستان