آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ دیدن تمساح در خواب ، علامت آن است که صمیمی ترین دوستان ، شما را فریب می دهند و دشمنان به شما حمله خواهند کرد . ۲ـ اگر خواب ببینید بر پشت تمساح پا می گذارید ، علامت آن است که احتمالاً به دردسر می افتید و برای رهایی از آن  – ادامه تعبیر خواب تمساح…

فال تاروت اندروید