لوک اویتنهاو می گوید :

کره –خوراکی

خوردن : عدم توافق با دوستان

تولید کره : نگرانی

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ اگر خواب ببینید كرة تازه و طلایی رنگ می خورید ، نشانة سلامت و تندرستی و اینكه نقشه هایتان عملی می شوند ، دیدن چنین خوابی نشانة ثروت و دانش نیز هست .

۲ـ خوردن كرة فاسد در خواب ، نشانة آن است كه برای انجام دادن كاری بزرگ داشتن توانایی لازم است .

۳ـ فروش كره در خواب ، نشانة بردن منفعتی اندك است .

پلاک رزانتیس