لوک اویتنهاو می گوید : کره –خوراکی خوردن : عدم توافق با دوستان تولید کره : نگرانی آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید كرة تازه و طلایی رنگ می خورید ، نشانة سلامت و تندرستی و اینكه نقشه هایتان عملی می شوند ، دیدن چنین خوابی نشانة ثروت و دانش نیز هست .  – ادامه تعبیر خواب کره…

فال تاروت اندروید