آنلی بیتون می‏گوید:

اگر در خواب ببینید پیچکی روی درختی روییده است، بیانگر سود مالی است. مشاهده‏ی پیچک خشک شده در خواب، نشانه‏ی آن است که از موضوعی ناراحت می‏شوید.

لیلا برایت می‏گوید:

دیدن پیچک در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها است. اگر در خواب پیچکی بر روی دیوار ببینید، نشانه‏ی آن است که به حرف‏های خود پایبند هستید.

دستبند لیزا