آنلي بيتون مى‏گويد: اگر در خواب خود را با لباس‏هايى پاره و پا برهنه سرگردان ديديد، به اين معنا است كه براى رسيدن به اهداف خود بايد توقعات خود را كم كنيد تا دچار نااميدى نشويد. ليلا برايت مى‏گويد: اگر در خواب ببينيد كه پا برهنه بر روى سبزه‏زارى قدم مى‏زنيد، به اين معنا است  – ادامه تعبیر خواب پا برهنه…

نرم افزار محاسبه سن