محمد بن سيرين گويد: اگر به خواب ديد كه كسي را پابنداني كرد، دليل كه در كار آن كس مقيم و پايدار است و از او جدا نگردد.   حضرت امام جعفر صادق فرمايد: پابنداني كردن درخواب بر سه وجه است. اول: مقيم شدن آن كس كه پابنداني او كرد. دوم: عنايت كردن با وي.  – ادامه تعبیر خواب پابندانی…

فال تاروت اندروید