روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر منوچهر مطيعي تهراني

آب متعفن

منوچهر مطيعي تهراني گويد: آب متعفن وتيرگي آن بيماري است.

نرم افزار محاسبه سن

آب خروشان

منوچهر مطيعي تهراني گويد: اگردر آبي مانند رودخانه و نهر خروشان يا سيلابي که در مسيل و بستر محدودي روانست عبور کرديد و به پاياب مقابل رسيديد از هول و هراس آفتي رهايي مي يابيد.

نرم افزار محاسبه سن