محمد بن سیرین گوید :

اگر كسی به خواب دید كه اشتری یاگوسفندی قربانی نمود، بیننده اگر بنده است، آزاد شد. اگر بیمار است شفا یابد. اگر ازاد است رستگاری یابد و حج اسلام بگذارد. اگر ترسی داشت ایمن شود. اگر درتنگی بود به فراخی آید. اگر این خواب نزدیك عید قربان بیند، دلیل كه اثر آن بیشتر است.

ابراهیم كرمانی گوید :

اگر بیند گوشت قربانی خورد، دلیل منفعت است. اگر بیند گوشت قربانی قسمت نمود به مردم، دلیل كه مردی محتشم در آنجا بمیرد و مال او را قسمت كنند.

جابر مغربی گوید :

دیدن قربانی درخواب، دلیل بشارت است.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن قربان كردن بر چهار وجه است.

اول: ایمن شدن از ترس.

دوم: یافتن مراد و حاجات (رسیدن به مراد).

سوم: خیر و بركت.

چهارم: زوال قحطی و تنگی (برطرف شدن قحطی و کمبودی).

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

قربانی کردن در خواب نجات و رستگاری است و دیدن قربانی کردن دیگران نشان انتفاع و سود بردن است به خصوص اگر از گوشت قربانی به بیننده خواب سهم بدهند. اگر بیننده خواب ببیند حیوانی حلال گوشت را قربانی می کند خوب است ولی اگر ببیند چه خودش و چه دیگران حیوان حرام گوشت و مکروه را می کشد و نام این کار را قربانی می نهد نشان فساد و تباهی و ارتکاب گناه است و خواب خوبی نیست. اگر در خواب ببینید که گوسفند یا گاوی را قربانی می کنید و گوشت آن را تقسیم می نمایید خوب است و نشان آن است که از شما به دیگران خیر و خوبی می رسد. از امام صادق علیه السلام نیز نقل می کنند که قربانی در خواب برآمدن حاجات و ایمنی است. ابن سیرین از جابر مغربی نقل می کند که دیدن قربانی در خواب نشان بشارت است و نیکو است.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن قربانی کردن زیادتی دولت بود

پلاک ماه تولد