محمد بن سیرین گوید : اگر كسی به خواب دید كه اشتری یاگوسفندی قربانی نمود، بیننده اگر بنده است، آزاد شد. اگر بیمار است شفا یابد. اگر ازاد است رستگاری یابد و حج اسلام بگذارد. اگر ترسی داشت ایمن شود. اگر درتنگی بود به فراخی آید. اگر این خواب نزدیك عید قربان بیند، دلیل كه  – ادامه تعبیر خواب قربانی کردن…

فال تاروت اندروید