آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر در خواب مورد اصابت گلولة قاتلی قرار بگیرید ، نشانة آن است كه بر تمامی رنجهای زندگی خود غلبه خواهید كرد . ۲ـ اگر خواب ببینید قاتلی بالای سر مقتولی كه لباسهایش آغشته به لكه های خون است ، ایستاده است ، دلالت بر آن دارد كه بدبختی به  – ادامه تعبیر خواب قاتل…

طالع بینی باستان