اگر به خواب بیند كه اندامی از اندامهای او بشكست، دلیل زیان است به سبب خویشی كه بدان اندام تعلق دارد.اگر بیند كه چیزی از آلات مناهی بشكست، مانند چنگ و رباب، دلیل بود بر خیر.

لوک اویتنهاو می گوید :

شکستن: شما اطرافیانتان را وادار میکنید تا عقیده شما را بپذیرند

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ اگر خواب ببینید استخوان دست یا پایتان شكسته است ، دلالت بر آن دارد كه در مدیریت شكستهایی خواهید خورد .

۲ـ دیدن شكستن اسباب و وسایل خانه در خواب ، علامت دعوا و آشفتگی روحی میان افراد خانواده است .

۳ـ شكستن پنجره در خواب ، نشانة داغدار شدن است .

۴ـ دیدن حلقة شكسته در خواب ، علامت آن است كه رقابتهای حسادت آمیز تبدیل به شورش و دعواهایی خشونت آمیز خواهد شد .

گوشواره فرانسوی