روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
فال تاروت رایگان

تعبیر خواب کرمانی

آب ريختن

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه در خانه كه اندر آن آب ريخته بود داخل شد، دليل كند كه غمگين و متفكر گردد   لوک اويتنهاو مي گويد : آب را بر روي زمين ريختن : اشتباه   حضرت دانيال گويد: اگر آب پاك بر وي ريخت، دليل كند كه از آن كس خير و  – ادامه تعبیر خواب آب ريختن…

فال تاروت اندروید

آب دادن

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه بي بها آب به مردم همي داد، دليل كند كه در دنيا و آخرت خير او به مردم برسد و جايگاه خراب آبادان كند.   حضرت دانيال گويد: آب دادن مردمان را،دليل كند بر دين و ديانت و كردارهاي نيك و پسنديده

نرم افزار مدت تماس