هانس کورت می‏گوید: دیدن پشت بام در خواب، بیانگر رسیدن به خوشبختی است. سقوط از پشت بام در خواب، نشان‏دهنده‏ی آن است که دچار مشکلی می‏شوید. اگر خواب ببینید که در پشت بامی خوابیده‏اید، به این معنا است که دشمنانتان نمی‏توانند به شما آسیب برسانند. آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید بر پشت بام  – ادامه تعبیر خواب پشت بام…

فال تاروت اندروید