ليلا برايت مى‏گويد: ديدن پارك در خواب بيانگر آشنايى با افراد جديد است. اگر خواب ببينيد كه در پاركى قدم مى‏زنيد، بيانگر حضور در يك جشن است. آنلي بيتون مى‏گويد: ۱ـ اگر خواب ببينيد در پارك زيبايي قدم مي زنيد ، علامت آن است كه با تفريحات لذتبخش ، شادي در زندگي شما راه خواهد  – ادامه تعبیر خواب پارک…

فال تاروت اندروید