ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن پارك در خواب بيانگر آشنايى با افراد جديد است. اگر خواب ببينيد كه در پاركى قدم مى‏زنيد، بيانگر حضور در يك جشن است.

آنلي بيتون مى‏گويد:

۱ـ اگر خواب ببينيد در پارك زيبايي قدم مي زنيد ، علامت آن است كه با تفريحات لذتبخش ، شادي در زندگي شما راه خواهد يافت .

۲ـ اگر خواب ببينيد با همسر خود در پارك قدم مي زنيد ، نشانة آن است كه زندگي آسوده و شادي بخش خواهيد داشت .

۳ـ ديدن پاركهاي متروك و ويران در خواب ، نشانة زندگي سخت و مشقت بار است .

گوشواره فرانسوی