محاسبه سن اندروید

روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.

تعبیر خواب نخود

نخود

خالد اصفهانی می گوید : دیدن نخود به خواب تر و خشك، دلیل غم است. اگر بیند كه نخود به گوشت پخته مى‏خورید غم كمتر بود. منوچهر مطیعی تهرانی گوید : معبران نوشته اند که نخود چه خشک باشد و چه تر، نشان غم و اندوه است و اگر با گوشت پخته خورده شود بهتر  – ادامه تعبیر خواب نخود…

فال تاروت اندروید

حبوبات

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن ماش برنج ونخود وحبوبات دیگر ملال بود

نرم افزار محاسبه سن