لطفا تاریخ تولد خود را وارد کنید و از امکانات پرشین فال لذت ببرید! کافیست یک بار امتحان کنید.

روز : ماه : سال :

خوب است بدانید : مطالبی درباره تعبیر خواب

تعبیر خواب نخود

نخود

توسط , بهمن ۶, ۱۳۹۲

در ن

خالد اصفهانی می گوید :

دیدن نخود به خواب تر و خشک، دلیل غم است.

اگر بیند که نخود به گوشت پخته مى‏خورید غم کمتر بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

معبران نوشته اند که نخود چه خشک باشد و چه تر، نشان غم و اندوه است و اگر با گوشت پخته خورده شود بهتر است.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن ماش برنج ونخود وحبوبات دیگر ملال بود

آنلی بیتون م‏یگوید :

خوردن نخود در خواب ، نشانة کسب ثروت و تندرستی است .

دیدن نخودهای خیس خوردن در خواب ، نشانة دست زدن به کارهایی موفقیت آمیز است .

اگر خواب ببینید در زمینی نخود می کارید ، نشانة آن است که برای رسیدن به آرزوهای خود مقدماتی می چینید و زمینه ای فراهم می آورید که باعث خواهد شد به تمامی آرزوهای خود دست یابید .

جمع آوری نخود در خواب ، نشانةآن است که نقشه هایتان به ثمر خواهد و از دست رنج خود بهره خواهید برد .

دیدن نخودهای انبار شده در خواب ، علامت آن است که امیدهای درخشان شما مدت کوتاهی دست خوش بلاتکلیفی خواهد شد ، ولی سرانجام شانس به شما رو می آورد و از سردرگمی نجات پیدا می کنید .

دیدن نخودهای خشک شده در خواب ، علامت آن است که بیش از توان خود کار خواهید کرد .

خوردن نخودهای خشک شده ، نشانة آن است که بعد از موفقیت بسیار در زندگی کاهش ثروت شما را رنج خواهد داد

اگر در خواب نخود ببینید، به این معنا است که در ا نجام کارهایتان موفق خواهید بود. نخود کاشتن در خواب، بیانگر آن است که براى رسیدن به اهداف خود تلاش زیادى مى‏کنید.

گوشواره فرانسوی

تگها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  

حبوبات

توسط , اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۱

در ح

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن ماش برنج ونخود وحبوبات دیگر ملال بود

بالن آرزوها

تگها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  

منابع :

کتاب اصول دانیال پیغمبر | کتاب تقسیم حضرت امام جعفر صادق (ع) | کتاب جوامع محمد بن سیرین | کتاب دستور ابراهیم کرمانى | کتاب ارشاد جابر مغربى | کتاب تعبیر اسماعیل بن اشعث | کتاب کنز الرؤیا مأمونى | کتاب تعبیر بیان عبدوس | کتاب تعبیر جاحظ بن اسحاق | کتاب جمل الدلایل | کتاب ایضاح التعبیر فخرى | کتاب کافى الرؤیا | کتاب تعبیر معروف طاووس | کتاب مفرح الرؤیا | کتاب تحفة الملوک | کتاب منهاج التعبیر خالد اصفهانى | کتاب مقدمة التعبیر | کتاب حقایق الرؤیا | کتاب وجیزه محمد ساهونه | کتاب کامل التعبیر | کتاب فرهنگ تعبیر خواب تام چت ویندو | کتاب رویا، خواب آ.ت.لیون | کتاب تعبیرخواب فروید | کتاب خواب یان اوزوالد | کتاب تعبیر خواب در پرتو قرآن و سنت | کتاب قواعد ناب در تعبیر خواب