شرف شمس

روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.

تعبیر خواب مکه

مکه

خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

وارد شدن به شهر مکه در خواب، نشانه آسایش و ایمن شدن از ترس و بیم، رزق و روزی و به جای آوردن مناسک حج است.

بالن آرزوها

کعبه

محمد بن سیرین گوید :

دیدن كعبه درخواب خلیفه بود بر آن كس كه كعبه قبله او بود و هر زیادت و نقصان كه در آن بیند، دلیل بر خلیفه بود. اگر بیند كه طواف كعبه می كرد، دلیل بر صلاح دین او بود و از خلیفه فائده یابد. اگر بیند كه احرام بسته بود و روی در كعبه داشت، دلیل به زیادتی صلاح او بود. اگر بیند كه سرای او كعبه بود و مردم آنجا را زیارت می كردند، دلیل كه امانت مردم كند و حرمت یابد.

جابر مغربی گوید :

اگر پادشاهی در خواب بیند كه به كعبه رفت، دلیل كه از جانب حق تعالی بزرگیش زیاده گردد. اگر بیند كه كعبه بیفتاد یا بسوخت، دلیل كه حال خلیفه تباه گردد. اگر بیند كه دركعبه بود، دلیل كه از شر دشمن ایمن گردد. اگر بیند كه روی به حجر الاسود نهاد، دلیل كه حج بگذارد. اگر بیند كه بر بام كعبه بود، دلیل كه بیننده بدمذهب بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن كعبه در خواب بر چهار وجه است.

اول: خلیفه.

دوم: امام.

سوم: ایمان.

چهارم:امنیت و ایمنی.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن رفتن به کعبه و ایمنی وسلامت بود

بالن آرزوها