فال تاروت رایگان

روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.

تعبیر خواب مکه

مکه

خالد بن علی بن محد العنبری گوید : وارد شدن به شهر مکه در خواب، نشانه آسایش و ایمن شدن از ترس و بیم، رزق و روزی و به جای آوردن مناسک حج است.

نرم افزار مدت تماس

کعبه

محمد بن سیرین گوید : دیدن كعبه درخواب خلیفه بود بر آن كس كه كعبه قبله او بود و هر زیادت و نقصان كه در آن بیند، دلیل بر خلیفه بود. اگر بیند كه طواف كعبه می كرد، دلیل بر صلاح دین او بود و از خلیفه فائده یابد. اگر بیند كه احرام بسته بود  – ادامه تعبیر خواب کعبه…

نرم افزار محاسبه سن