شرف شمس

روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.

تعبیر خواب منوچهر مطیعی تهرانی

بالا رفتن

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند بر بالاي كوهي نشسته بود يا بربام و يابر كوشك و مانند اين ها بالارفتن، دليل است كه آن چه جويد بيابد و حاجتش روا شود و بعضي از معبران گويند: اگر بيند به دشواري بالا همي رفت، دليل كه آن چه خواهد به رنج و دشواري بيابد. اگر بيند بر نردبان بالا مي شد، دليل است كه در دين شرف و منزلت يابد، خاصه كه نردبان او از گل بود. اگر بيند نردبان از گچ و سنگ بود، دليل است كه در دين او خلل باشد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

از نردبان به بالا رفتن از گچ و سنگ، دليل كه شرف و بزرگ يابد ودر اين جهان. اگر بيند از خشت خام و گل بود، قدر و منزلت يابد در اين جهان. اگر بيند بر آسمان بالا رفت و برنيامد، دليل است كه اجل او نزديك باشد. اگر بيند بر آسمان شد و بازآمد، دليل است كه سخت بيمار شود و سرانجام شفا يابد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن بر بالا شدن بر پنج وجه است.

اول: روائي حاجت.

دوم: زن خواستن .

سوم: قرب و نزديكي.

چهارم: مراد يافتن.

پنجم: بالا رفتن كار.

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

بالارفتن اگر موفقيت آميز باشد نيکو است. اگر در خواب به دشواري از پله و نردبان بالا مي رويد گوياي اين است که در آينده با مشکلاتي رو به رو خواهيد شد. بالا رفتن از پله اي که انتهاي آن تاريک و نامعلوم است نيکو نيست و لااقل پيگيري يک تلاش بي ثمر را نشان مي دهد. بالا رفتن از پله سنگي خوب است چرا که سنگ شرافت و استحکام و اراده و شخصيت است و چنان چه پله اي که از آن بالا مي رويد از خشت باشد خواب شما از سستي و بي بنيادي کار خبر مي دهد و اين که اگر هم موفق شويد توفيقي مختصر و کم دوام خواهيد داشت. بالا رفتن از پله ويران و نردبان لرزان در خواب گوياي توسل به وسايلي است که نمي توانند شما را به پيروزي برسانند. بالا رفتن از ديوار نشانه آن است که در آينده با مشکلي روبه رو مي شويد و با آن به مبارزه مي پردازيد.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

بالا رفتن از پله‏ها در خواب، نشانگر آن است كه بعضى مواقع بى‏احتياطى مى‏كنيد. اگر كسى در خواب ببيند كه از كوه بالا مى‏رود، بيانگر رسيدن به خوشبختى است. اگر كسى در خواب ببيند كه از اسب سفيدى بالا مى‏رود، معنايش آن است كه در انجام كارهايش موفق مى‏شود.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

۱ـ اگر خواب ببينيد كه از تپه يا كوهي بالا مي رويد و به قله مي رسيد ، نشانة آن است كه بر تمام موانعي كه در آينده پيش روي شما قرار خواهد گرفت غلبه خواهيد كرد . اما اگر خواب ببينيد نمي توانيد به قله برسيد ، علامت آن است كه  بهترين آرزوهاي شما با شكست روبرو خواهد شد .

۲ـ اگر خواب ببينيد كه تا آخرين پلة نردبان بالا رفته ايد ، نشانة موفقيت در كارهاست . اما اگر ببينيد هنگام بالا رفتن ، نردبان مي شكند ، دلالت بر مشكلات و سختيهاي كار است و احتمال وقوع حارثه اي بد براي شما .

۳ـ اگر خواب ببينيد كه چون دزدي از ديوار خانة‌ كسي بالا مي رويد ، و ناگهان پنجره اي به سمت شما گشوده مي شود ، دلالت برآن دارد كه پيماني با دوستان مي بنديد و دست به كاري بي نهايت خطرناك مي زنيد . مدتي به خاطر اين كار نوميد مي شويد اما سرانجام تلاش شما با موفقيت همراه خواهد شد

دستبند لیزا

آب تیره

تام چت ویندرا گوید:

اگر آب عمیق وتیره ببیند امکان سلطه بر قدرتهای روحی مطرح است و می تواند از قدرتهایش بهره کافی ببرد

لوک اویتنهاو می گوید :

پیام خواب آب کدر : نشان دهنده آن است که روان بیننده خواب نیاز به پاکسازی مواد آلوده ای همچون : وسوسه ها ، نگرانیها و انواع و اقسام دلواپسیهای دارد

جابر مغربی گوید:

اگردرسال فراوانی آب بیند در خانه وی آب تیره ایستاده باشد،سالی سخت ودشواری در پیش روی اوست

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

آب راکد و تاریک اندوه است وغصه

محمد بن سیرین گوید:

اگرآب تیره بخورد بزرگی و مال و نعمت با رنج و سختی و بیم و ترس حاصل شود.

حضرت دانیال گوید:

اگرکسی آب تیره بر وی ریخت، دلیل كند كه از آن كس شر و بدی به او رسد

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن آب تیره غم بود

دیدن آب تیره در فساد افتد

دیدن آب تیره روان ظلمی براهل زمین پیدا شود

ابراهیم كرمانی گوید:

اگر آب را تیره و ناخوش بیند، غم و اندوه صعب تر است.

لیلا برایت می‏گوید:

آب كثیف و كدر نیز نشانهء روابط مشكوك و نامطمئن است.

ساعت SZY سرمه ای