آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید در گفتگوی خود با دیگران از زبان طنز استفاده می كنید ، نشانة آن است كه با رفتاری نشاط آور و حرفهای طنزآمیز ، دیگران را به سوی خود جذب خواهید كرد . ۲ـ اگر خواب ببینید دیگران به طنز و شوخی با شما حرف می زنند  – ادامه تعبیر خواب طنز و شوخی…

طالع بینی باستان