محمد بن سیرین گوید: حد زدن در خواب، دلیل بر فراهم کردن کار زنان کند. اگر بیند که او را حد می زند، تاویلش به خلاف این است. جابر مغربی گوید: اگر کسی را بیند حد می زدند، بیننده را نیک است و نیز دلالت بر صلاحیت او بود و صاحب خواب اگر مفسد است،  – ادامه تعبیر خواب حد زدن…

فال تاروت اندروید